Vedtægter


Vedtægter

Klubbens vedtægter er "klubbens spilleregler", for det er her, at alle væsentlige regler for klubbens virke er fastlagt.

I den velfungerende klub, vil man kun sjældent have brug for at konsultere vedtægterne, men i situationer hvor man pludselig står over for uforudsete problemer eller konflikter, er det godt at have et sæt klare spilleregler.

Navn og hjemsted

§ 1
Klubbens navn er Aarhus Svæveflyveklub (aasvk). Dens hjemsted er Aarhus Kommune.

Formål

§ 2
Klubbens formål er tilvejebringelse af muligheder for udøvelse af svæveflyvning som fritidsinteresse og sport.

Medlemmer

§ 3
Klubbens medlemmer er aktive medlemmer, passive medlemmer, ungdomsmedlemmer samt æresmedlemmer.

Aktive medlemmer nyder fulde rettigheder i alle klubbens anliggender.

Optagelsesvilkår for aktive medlemmer fastsættes af generalforsamlingen.

Ansøgning om optagelse behandles og afgøres af bestyrelsen.

Passive og ungdomsmedlemmers rettigheder fastsættes af bestyrelsen.

Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen efter bestyrelsens forslag. De nyder samme rettigheder som aktive medlemmer.

Aktive medlemmer, og æresmedlemmer er medejere på lige fod i klubbens aktiver, herunder samtlige fly.

Medlemmernes forpligtelser

§ 4
Medlemmerne er pligtige til at overholde klubbens vedtægter og forskrifter, som de fastsættes af generalforsamling og bestyrelse. Retten til at benytte klubbens materiel er betinget af overholdelsen af disse love og forskrifter.

Al deltagelse i klubbens aktiviteter sker på eget ansvar.

Aktive medlemmer betaler ved indmeldelsen et depositum og derefter et månedligt kontingent. For at benytte klubbens materiel betales de fastsatte afgifter.

Indmeldelsesgebyr, kontingent og afgifter fastsættes af generalforsamlingen.

Æresmedlemmer betaler intet kontingent.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende foreningsformue.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Medlemskabets ophør

§ 5
Medlemskabet ophører ved udmeldelse, ved restance eller eksklusion.

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med 3 måneders varsel for aktive medlemmers vedkommende. Dog har nyindmeldte kun 1 måneds opsigelse de første 3 måneders medlemskab.

Restance ud over 3 måneder med betaling af kontingent eller afgifter medfører ophør af medlemskab.

Et medlem kan kun ekskluderes ved generalforsamlingsbeslutning, når forslag herom har været optaget på dagsordenen.

Bestyrelsen kan suspendere et medlem for indtil 3 måneder, når den inden de 3 måneders udløb indbringer sagen med forslag om eksklusion for en generalforsamling.

§ 6
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Stemmeret på generalforsamlingen har aktive medlemmer, der ikke er i restance ud over 1 måned med kontingent og afgifter.

Ved afstemning om forslag, der medfører forpligtelser som omtalt i § 4 har dog kun aktive medlemmer, der er myndige, stemmeret.

På begæring af blot én stemmeberettiget skal afstemning foretages skriftligt.

Til vedtagelse af forslag om ændring af klubbens love kræves enten at mindst halvdelen af de stemmeberettigede er til stede samt at vedtagelse sker med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, eller at forslaget vedtages med simpel majoritet ved første fremlæggelse såvel som ved en generalforsamling, der indkaldes til afholdelse inden 2 måneder efter førstnævnte.

Ved alle øvrige afstemninger træffes beslutning ved simpel majoritet.

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, som leder mødet og herunder tilser, at klubbens love overholdes.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, hvis rigtighed attesteres ved underskrift af dirigenten og formanden.

§ 7
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

Denne indkaldelse sendes til medlemmernes e-mail adresse såfremt medlemmet har opgivet en sådanne. Det er medlemmets ansvar at Aarhus Svæveflyveklub er i besiddelse af den korrekte e-mail adresse.

Indkaldelsen skal indeholde tid og sted for afholdelse af generalforsamlingen samt dagsorden med forslag til beslutning.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned.

§ 8
På den ordinære generalforsamling behandles følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af beretning til godkendelse.
 3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse.
 4. Forelæggelse af budget for næste regnskabsår, herunder fastlæggelse af indskud, kontingenter og afgifter for benyttelse af klubbens materiel.
 5. Behandling af forslag.
 6. Valg
  1. Valg af formand og/eller kasserer.
  2. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  3. Valg af revisor og suppleant.
  4. Valg af voldgiftsmedlemmer og suppleanter.
 7. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet under punkt 5, skal være bestyrelsen i hænde senest 15. februar.

Ekstraordinær Generalforsamlingen

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det påkrævet.

Når mindst 10 medlemmer ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med angivelse af dagsorden begærer afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, skal bestyrelsen inden 14 dage efter modtagelsen af henvendelsen indkalde dertil, som angivet i stk.1.

Bestyrelsen

§ 9
Bestyrelsen repræsenterer klubben udadtil, forvalter klubbens midler og leder den daglige drift indenfor det af generalforsamlingen godkendte budget.

Bestyrelsens medlemmer
Formand og kasserer vælges årligt for 1 år af gangen.

Bestyrelsens øvrige 4 medlemmer vælges for 2 år ad gangen, og dens medlemmer afgår sædvanligvis efter tur, således at 2 medlemmer afgår i ulige år, og 2 medlemmer afgår i lige år.

Suppleanter

Til supplering af bestyrelsen vælges til generalforsamling hvert år 2 suppleanter som vælges for 1 år.

I tilfælde af afgang i årets løb kan bestyrelsen supplere sig selv indtil den ordinære generalforsamling; dog skal den indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis mere end 2 generalforsamlingsvalgte medlemmer afgår i årets løb.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær. Den er beslutningsdygtig, når 4 af
dens medlemmer er til stede.

Afgørelser træffes ved simpel majoritet. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Over bestyrelsesmøderne føres en protokol med referat af hvert møde, som godkendes af bestyrelsen.
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den er berettiget til at nedsætte udvalg til at varetage særlige sager samt indenfor budgettets rammer at antage lønnet medhjælp i fornødent omfang.

Bestyrelsen kan ændre og fastsætte flyvetidsafgifter ved indkøb eller leje af fly igennem en flyve sæson.

Bestyrelsen kan oprette flyvetidspakker igennem en flyvesæson.

Medlemmernes ansvar

§ 10
Ethvert medlem, der benytter klubbens materiel, er ansvarlig for dette.

I tilfælde af skade afgøres omfanget af erstatningspligten så vidt muligt ved forhandling mellem den/de pågældende og bestyrelsen.

I tilfælde af at enighed herom ikke kan opnås, fastsættes erstatningens størrelse af erstatningsvoldgiften.

Medlemmer i og reglementet for erstatningsvoldgiften vedtages af generalforsamlingen.

Erstatningsvoldgiften består af medlemmer udenfor bestyrelsen, hvoraf 1 skal være førsteinstruktør, som leder voldgiften.

Voldgiftens medlemmer samt suppleanter vælges for 2 år af generalforsamlingen.

Regnskab, tegning

§ 11
Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Kassereren afleverer inden den 15. februar regnskabet til revisorerne, som inden 1. marts videresender det med påtegning til formanden.

2 revisorer og en suppleant vælges for ét år på den ordinære generalforsamling, fortrinsvis blandt medlemmerne.

§ 12
Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver generalforsamlingens tilslutning.

§ 13
Klubben tegnes af formand og kasserer i forening. Disse kan via fuldmagt overdrage adgang til bankkonti.

Herunder adgang til kantinens konti med mulighed for selvstændig disponering og udstedelse af debetkort.

Klubbens tilslutning til andre organisationer

§ 14
Klubben tilsluttes lokale eller andre landsorganisationer, når medlemskab af disse fremmer opfyldelsen af klubbens formål. Aftale om sådan tilslutning kan indgås af bestyrelsen med forbehold for generalforsamlingens godkendelse.

Klubbens opløsning

§ 15
Klubben kan kun opløses ved generalforsamlingsbeslutning efter regler i § 6.

Stemmeret på generalforsamlingen har aktive medlemmer, der ikke er i restance ud over 1 måned med kontingent og afgifter, når der forinden foreligger aftale med klubbens kreditorer om afvikling af dens forpligtelser. Ved denne aftale skal gæld, som Dansk Svæveflyver Union har kautioneret for, forfalde til forlods betaling.

Den sidste generalforsamling træffer beslutning om anvendelse af klubbens midler i øvrigt.

Ikrafttræden

§ 16
Nærværende love er vedtaget ved generalforsamlingerne 24. januar og 28. februar 1972 til ikrafttræden 1. marts 1972, samt revideret ved generalforsamlingerne i 1981, 1982, 1985, 1990, 2001, 2004 og 2010 og afløser hermed tidligere love.

Revision

Revideret 16/3-04, 13/2-06, 1/4-09, 11/1-2011, 4/4-2011, 1/3-2016, 28/2-2018

Reglement for erstatningsvoldgiften

Vedtaget på generalforsamlingen 28. februar 1972 med senere ændringer.
§ 1
Voldgiften træder sammen efter indkaldelse fra dens leder, jfr. klubbens love § 10 stk. 1.

§ 2
Voldgiften skal behandle alle sager, som indbringes af bestyrelsen, skadevolderen eller generalforsamlingen.

§ 3
Voldgiften har pligt til at høre alle implicerede i uheldet samt eventuelle vidner. Voldgiften er endvidere berettiget til at indkalde vidner efter eget skøn.

§ 4
Voldgiftens møder er åbne. Voldgiftens rådslagninger og afstemninger er dog hemmelige.

§ 5
Afgørelser afgøres ved stemmeflerhed. Afgørelser skal ledsages af begrundelser, herunder også evt. dissens, der sammen med parts og vidneforklaringer føres i en dertil bestemt protokol. Denne protokol er tilgængelig for klubbens medlemmer.

§ 6
Et voldgiftsmedlem viger til sæde, og suppleant indkaldes, når han selv er part i sagen.

§ 7
Foreligger der inhabilitet hos et voldgiftsmedlem, et han pligtig til at meddele erstatningsvoldgiften dette. Ethvert af voldgiftens medlemmer, der måtte være bekendt med inhabilitet hos et medlem, er berettiget og forpligtet til at rejse spørgsmål derom, hvorefter afgørelse træffes i henhold til § 5 stk. 1, uden at han selv er udelukket fra at deltage i påkendelsen af spørgsmålet.

§ 8
(Udgået).

§ 9
Har nogen ved brug af klubbens materiel påført dette skade, er skadevolderen erstatningspligtig for den påførte skade.

§ 10
Erstatningens størrelse kan aldrig overstige selvrisikoen i den til enhver tid gældende forsikring. Såfremt skaden må anses som hændelig, bortfalder erstatningspligten.

Aarhus Svæveflyveklub - logo

Bavnehøjvej 11
8381 Tilst
Skriv til os